Informacje

Centrum Kompetencji zostało utworzone przy Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej. 

Zespół Centrum Kompetencji specjalizuje się w zagadnieniach:

  • Epitaksja i selektywna epitaksja półprzewodników z szeroką przerwą wzbronioną, epitaksja nanostruktur, osadzanie nanomateriałów i nanowarstw, zaawansowane przyrządowe procesy technologiczne,

  • Projektowanie procesów technologicznych nanostruktur dla opto- i mikroelek-troniki,charakteryzacja materiałów, struktur i heterostruktur związków AIIIBV-N, nanoinżynieria pasma zabronionego,

  • Metrologia mikro- i nanostruktur prowadzona z zastosowaniem układów mikro- i nanoelektromechaniczne(MEMS/NEMS),

  • Zastosowanie mikroskopii jonowej i elektronowej w wytwarzaniu mikro- i nano-struktur,

  • Technologia aparatury elektronicznej oraz technologie i inżynieria materiałów stosowanych w montażu elektronicznym,

  • Inżynieria materiałów cienkowarstwowych dla transparentnej elektroniki i mikro-elektroniki,

  • Poznanie czynników stanowiących zagrożenie środowisku oraz konsekwencji ich działania; poznanie sposobów wykrywania szkodliwych substancji znajdujących się w środowisku.

 


prof. dr hab. inż. Helena Teterycz
Politechnika Wrocławska
+48713204946
dr hab. inż. Jarosław Domaradzki, prof. PWr.
Politechnika Wrocławska
+48713202375
prof. dr hab. inż. Jan Felba
Politechnika Wrocławska
+48713531053
prof. dr hab. inż. Teodor Gotszalk
Politechnika Wrocławska
+48713203202
prof. dr hab. inż. Regina Paszkiewicz, prof. PWr.
Politechnika Wrocławska
+48713559795
prof. dr hab. inż. Marek Tłaczała
Politechnika Wrocławska
+48713591930
prof. dr hab.inż. Andrzej Dziedzic
Politechnika Wrocławska
+48713204944